วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
21 เม.ย.2564 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 Requirements ..New!!..
23 เม.ย.2564 หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วน
เพื่อการผลิต (APQP)
..New!!..
24 เม.ย.2564 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธ..New!!..
29-30 เม.ย.2564 หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็คทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB14 ..New!!..
7 พ.ค.2564 หลักสูตร การจัดทำเอกสารสำหรับระบบจัดการคุณภาพ ISO/IEC17025 ..New!!..
11 พ.ค.2564 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
..New!!..
13-14 พ.ค.2564 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิต..New!!..
18-19 พ.ค.2564 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก ..New!!..
22 พ.ค.2564 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธ..New!!..
27-28 พ.ค.2564 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ..New!!..
   

วันที่ โครงการ จำนวน
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
  โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
  โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปี2 จำนวน 4 รุ่น 50 คน
  โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชน จำนวน 4 รุ่น 25 คน
  โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง 10 รุ่น 25 คน
  โครงการ Hi-Tech English Camps ปีที่ 13 จำนวน 4 รุ่น 200 คน
  โครงการกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมทักษะพัฒนาครู 4.0 50 คน
  โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 3 400 คน
  โครงการ Art Club ปี 2 60 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 30 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 30 คน
  โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com