วันที่ หลักสูตรประจำเดือน
15 มิ.ย.2564 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องวัด
Uncertainty Of Calibration
16-17 มิ.ย.2564 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
19 มิ.ย.2564 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธ
9 ก.ค.2564 หลักสูตร การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงระบบบริหารคุณภาพ ..New!!..
ISO9001:2015 & IATF16949:2016
14 ก.ค.2564 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน ..New!!..
17 ก.ค.2564 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธ..New!!..
20 ก.ค.2564 หลักสูตร การบริหารจัดการเครื่องมือวัด ..New!!..
22-23 ก.ค.2564 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ..New!!..
   

วันที่ โครงการ จำนวน
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
  โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
  โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง ปี2 จำนวน 4 รุ่น 50 คน
  โครงการฝึกอาชีพสาหรับชุมชน จำนวน 4 รุ่น 25 คน
  โครงการเยาวชนดนตรีไทยจิตอาสา ณ ตลาดโก้งโค้ง 10 รุ่น 25 คน
  โครงการ Hi-Tech English Camps ปีที่ 13 จำนวน 4 รุ่น 200 คน
  โครงการกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมทักษะพัฒนาครู 4.0 50 คน
  โครงการเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่า ครั้งที่ 3 400 คน
  โครงการ Art Club ปี 2 60 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 30 คน
  โครงการเสริมทักษะภาษาไทยโดยการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 30 คน
  โครงการวันวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ครั้งที่ 11
และมอบทุนการศึกษานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
800 คน
     


 
 
 
 
 
 
 
 
 


บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com