รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุม EE-HRD "สมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ไทย" เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสมรถนะแรงงาน วันที่ 11 ธันวาคม 2557 (เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com