รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558การบรรยายให้ความรู้ให้กับนักศึกษา ปี 1 เรื่อง การเตรีมความพร้อมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 กันยายน 2558
เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าทำงานในอนาคต
โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดฝึกอบรม
Update อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กับความก้าวหน้าในวิชาชีพนักศึกษาอาชีวะ ในวันที่
22 กันยายน 2558 (ช่วงบ่าย) ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยากรโดย อ.สุรัส ตั้งไพฑูรย์


สถาบันไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง
Update อุตสาหกรรม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และความก้าวหน้าในวิชาชีพนักศึกษาอาชีวะ ในวันที่ 22
กันยายน 2558 (ช่วงบ่าย) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยากรโดย อ.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com