รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563


ความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ ATTC , บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ่วันที่ 9-10,16-17,23-24,30 มิถุนายน, 1,7-8 กรกฎาคม 2563 (10 วัน)
โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าว
เปิดงานและบรรยายพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งคัด

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
หลักสูตร Automation System&Industrial Robotic System โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ู้อํานวยการ
ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ โครงการ
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค อยุธยา จำกัด , บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ปท.) จำกัด (10 วัน) 11-12,18-19,25-26 มิถุนายน.2-3,9-10 กรกฎาคม.2563

ภาพการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ
ISO9001:2015&IATF16949:2016 รุ่น่ 1 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2563 (3 วัน) โดย อ.ปรัญญา
พละพันธุ์ ณ ATTC

ภาพการสัมมนาหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ
ISO9001:2015&IATF16949:2016 รุ่น่ 2 วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563 (3 วัน)
วิทยากร โดย อ.ปรัญญา พละพันธุ์ ณ ATTC

ภาพการสัมมนาหลักสูตร การนำเครื่องมือพื้นฐานมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในยุค 4.0 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 (3 วัน) วิทยากร โดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ ATTC

ภาพการสัมมนาหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 (3 วัน) วิทยากร อ.สมเกียรติ ผลส่ง
ณ ATTC

ภาพการสัมมนาหลักสูตร AIAG Statistical Process Control 2nd Edition (3 วัน) วันที่ 29-31
กรกฎาคม 2563 วิทยากรโดย อ.ปรัญญา พละพันธุ์ ณ ATTC

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
จัดอบรมหลักสูตร PLC and Industrial Internet of Thing รุ่นที่ 2 เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดย
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเปิดงาน
และบรรยายพิเศษ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทีดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่
3-4 , 10-11 , 17-18 , 24-25 , 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2563 (10 วัน) ณ ATTC

ความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บจก.ไทยแอดวานซ์ เซ็นเตอร์ และ
บจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จัดอบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
รุ่นที่ 2 โดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ สถานการณ์อุตสาหกรรมยุค 4.0 และนวัตกรรมกระบวน
การการผลิตยุค 4.0 โครงการดังกล่าวเป็น ในวันที่ 4-5,10-11,18-19, 25-26 สิงหาคม และ 1-2
กันยายน 2563 (10 วัน) ณ บริษัท ไดซิน จำกัด

โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
Electronic) หลักสูตร Automation วิทยากรโดย อ.มนูญ เหล็กไหล ณ บริษัท เมโทร เอช แอนด์
เรส จำกัด วันที่ 30 กรกฎาคม และ 10-11,13-14 สิงหาคม 2563 (5 วัน)

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
งบประมาณปี 2563 อบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2
วันที่ 4-5,10-11,18-19,25,26 สิงหาคม, 1-2 กันยายน 2563 (10 วัน) ณ บริษัท ไดซิน จำกัด

โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronic) อบรมหลักสูตร การพัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Electronics) ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 1-2 กันยายน 2563 (5 วัน)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี


 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com