รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดฝึกอบรมพัฒนา
นักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชั้นสูง วันที่ 16-17,
23-25 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 วัน ณ มทร.สุวรรณภูมิธัญบุรี คลอง 6
โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดฝึกอบรม
พัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชั้นสูง
วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 วัน ณ มทร.ตะวันออก


โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดดอบรมหลัก
สูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 16-18 , 23-25 , 30 พฤศจิกายน
1-2 ธันวาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์ ปรัชญา พละพันธ์
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC
และ วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี จัดอบรมแก่นักศึกษา เรื่อง สถานการณ์อุตสาหกรรม 4.0
ของไทย และนวัตกรรมกระบวนการผลิตยุค 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 60 เวลา 13.00-15.30น.
วิทยากรโดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี


โครงการควาร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดอบรมหลักสูตร
การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (PLC) วันที่ 16-18,23-25, 30 พ.ย.1-2 ธ.ค.60
ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด โดย อาจารย์ อนุกูล สุขคโต
โครงการความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 60
โดยอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี-
สารสนเทศ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ วาสุกรี วิทยากรโดย อาจารย์ พิทักพงษ์ จัตุชัย


โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่ให้พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตร เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าทำงาน วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 60
ณ วิทยาลัยเทคนิดปทุมธานี และ ดูงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2560
โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ
2560 ระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ATTC จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบ
อัตโนมัติ นักศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560
วิทยากรโดย อาจารย์ อนุกูล สุขคโต


ลงนามความร่วมมือโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ซึ่งมีสถาบันศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอาชีว
ศึกษา รวมจำนวน 9 แห่ง
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ ATTC และ วิทยาลัย
เทคนิคฉะเชิงเทรา จัดอบรม การพัฒนาระบบสมองฝังตัว วันที่ 9-12 และ 16-20 ตุลาคม 2560
อบรมนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา


โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC
และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดดอบรมแก่นักศึกษา เรื่อง สถานการณ์อุตสาหกรรม 4.0 ของไทย
และนวัตกรรมกระบวนการผลิตยุค 4.0 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 15 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ ATTC จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ ศูนย์เทค
โนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ในวันที่ 15-17, 22-24, 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.2560 วิทยากรโดย
อาจารย์ อนุกูล สุคโค


โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC และ
วท.การอาชีพมหาราช จัดอบรมแก่นักศึกษา เรื่อง สถานการณ์อุตสาหกรรม 4.0 ของไทย และ
นวัตกรรมกระบวนการผลิตยุค 4.0 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
ณ วท.การอาชีพมหาราช
สถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธญา จำกัด จัดอบรมสัมมนา
หลักสูตร การพัฒนาระบบอัตโนมัติ ในวันที่ 27-29 เมษายน 11-13 ,18-20 พฤษภาคม 2560
วิทยากรโดย อ.อนุกูล สุคโต


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จัดอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาจำกัด วันที่ 27-29 เมษายน 11-13 และ
18-20 พฤษภาคม 2560 วิทยากรโดย อ.อนุกูล สุคโต
ภาพการประชุมของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย เทคนิครวม 8 แห่ง ในการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ที่สำเร็จ
ลุล่วงไปแล้ว ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ทุกท่านค่ะ


สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จัดอบรมหลักสูตรการทำ
โปรแกรมกัดชิ้นงานด้วย CAM SOFTWARE ในวันที่ 18-19 , 24-26 ก.พ.2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 วันเต็ม วิทยากรโดย อ.สมเดช อิงคะวะระ
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จัดอบรม หลักสูตรการ
ทำโปรแกรมกัดชิ้นงานด้วย CAM SOFTWARE ในวันที่ 18-19 , 24-26 ก.พ.2560 จำนวน 5 วัน
เต็ม วิทยากรโดย อ.พีรพล เผือกโสมณ โดยจัด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
จัดอบรมให้กับ นศ.ปวส ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การพัฒนาระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 วัน
วันที่ 14-17 และ 20-21 ก.พ.2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
ไทยเยอรมัน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ บ.ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จัดอบรม การพัฒนาระบบอัตโนมัติ ให้กับ นศ.ปวส ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 7-10 และ 20-24 ก.พ.2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำนวน 9 วันเต็ม วิทยากรโดย
อ.อนุกูล สุคะโต


ถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดอบรม
หลักสูตร ISO14001:2015 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอ
นิกส์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ศูนย์เทค
โนโลยีไฮเทคอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร ระบบสมองกลฝังตัว ให้กับ นศ.วิศวะ ปีสุดท้าย ซึ่งได้
รับความสนใจจาก นศ.คณะวิศวะเข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างมาก โดยอบรมวันที่ 26-29 ม.ค.
4-5 และ10-12 ก.พ 2560 จำนวน 9 วัน


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บ.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และวิทยาลัย
การอาชีวศึกษา ปทุมธานี จัดอบรม นศ.ปวส. สาขาช่าง ปีสุดท้ายในโครงการกิจกรรมพัฒนานัก
ศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมทำงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี นศ.ปวส.จำนวน 52 คน
เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี การอบรมดังกล่าวใช้เวลา 5 วัน และดูงาน
โรงงาน 1 วัน โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับ นศ.เป็นอย่างมาก ในการเตรียมความพร้อมในการ
ทำงานในอนาคต
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และ
คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมในโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจบใหม่
ให้พร้อมทางานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอ นิกส์ โดยอบรมนักศึกษาสาขาการจัดการอุต
สาหกรรมปีสุดท้าย จำนวน 68 คน เริ่มวันที่ 23 มกราคม 2560 และได้มี พิธีลงนามความร่วมมือ
ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีท่าน ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็ก
ทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผจก.ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
เป็นผู้ลงนาม


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ร่าวกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดสัมมนาฟรี..
เรื่อง การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ มาตรฐาน ISO9001:2015 วันที่ 11-13 มกราคม 2560 วิทยากรโดย
ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ร่าวกับ ATTC และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา โครงการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้นโยบาย Thailand Super
Clustor เมื่อวันที่ 20-23 และ 26-27 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ การวางแบบแผ่นลายวง


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ร่าวกับ ATTC และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้นโยบาย Thailand Super Clustor เมื่อวันที่
22-23 และ 26-29 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อ การพัฒนาระบบสมองกลผังตัว 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com