รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561การประชุมความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กับ สถาบันการศึกษา และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค
อยุธยา จำกัด ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุม กระบวน
การทางสถิติ (AIAG SPC  2nd  Edition) โดย อาจารย์ ปรัชญา  พละพันธุ์


โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดอบรมนักศึกษา
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12-19, 19-22 มีนาคม 61
จำนวน 9 วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดอบรม
นักศึกษา โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12-19,
19-22 มีนาคม 2561 จำนวน 9 วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com