รวมภาพกิจกรรมโครงการความร่วมมือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562การอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 20-30 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน
และ ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผอ.การฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายพิเศษ
ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC จัดหลักสูตร การประยุกต์ใช้ AIAG, MSA, SPC
อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด วิทยากร
โดย อ.ปรัชญา พละพันธุ์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC อบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์
และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 20-22 มีนาคม 2562
ณ ATTC วิทยากรโดย อ.สมเกียรติ ผลส่ง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 11-19 มี.ค.2562
ณ มทร.อีสาน ได้รับเกียรติจาก ดร สุรัส ตั้งไพทูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์ เปิดอบรม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ อุตสาหกรรม 4.0 กับการเตรียมพร้อม
ภาคอุตสาหกรรม
้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมกิจกรรมฝึกอบรม
นักพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง งบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการควบคุมระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม วันที่ 7-9,14-16,21-23 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร สุรัส
ตั้งไพทูรย์ ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ บรรยายพิเศษอุตสาห-
กรรม 4.0 กับการเตรียมพร้อมภาคอุตสาหกรรม ณ ATTC

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ATTC และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดอบรมหลักสูตร
Internet of Things สำหรับผู้ประกอบการ ในวันที่ 28 ก.พ.1-2,8-10,15-17 มี.ค.2562 ณ วิทยาลัย
เทคนิคลพบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร สุรัส ตั้งไพทูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์ เปิดอบรมหลักสูตร และบรรยายพิเศษอุตสาหกรรม 4.0 กับการเตรียมพร้อม
ภาคอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดอบรม
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ AIAG APQP, PPAP,FMEA อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ณ ATTC

การอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ AIAG Core Tools อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น1 วันที่ 24-26
มกราคม 2562 ณ ATTC ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ้กล่าวเปิดการอบรม
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ลำพูน และ ATTC จัดอบรมหัวข้อ การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q โดย อ.อธิพงษ์ อิสสอาด ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน วันที่ 23-25 มกราคม 2562
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com